KONTENERY – WNIOSEK

 

Szanowni Państwo,

 

Istnieje możliwość podstawienia kontenera na nieruchomość na odbiór odpadów komunalnych, takich jak:

* Odpady poremontowe stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku drobnego remontu.

Poniżej znajduje się wniosek o odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Prawidłowo wypełniony wniosek proszę dostarczyć do: UM Wydziału Gospodarki Komunalnej Rynek 3. Ponadto w związku z  przetwarzaniem danych osobowych proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, jej podpisanie i dołączenie do wniosku o odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

WNIOSEK :   http://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2018/01/u_xxxix_393_17_vii.pdf

Klauzula RODO: http://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2018/01/Klauzula-informacyjna-RODO.pdf

 

Informacja dla Mieszkańców zainteresowanych podstawieniem kontenera na odpady komunalne

Mieszkańcy, ubiegający się o  podstawienie kontenera na frakcje odpadów poremontowych  (dotyczy również odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów ze sprzątania) mają obowiązek dopełnienia (we własnym zakresie) formalności związanych z organizacją miejsca umieszczenia kontenera, tj. przed podstawieniem kontenera zainteresowany musi uzyskać zgodę właściciela/zarządcy nieruchomości na zajęcie terenu, na którym kontener będzie stał. Dopełnienie formalności jest szczególnie ważne w przypadku zajęcia pasa drogi gminnej lub terenu należącego do spółdzielni mieszkaniowej.

Odpowiedzialność za organizację miejsca podstawieniem kontenera oraz konsekwencje, w przypadku nie dopełnienie wymaganych przez prawo formalności ponosi osoba, na wniosek której kontener jest podstawiony.

 

 

 

Comments are closed !