Usługa

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) informuje się, że od 04.02.2015 r. do 31.12.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza jest:
Konsorcjum Firm:
1. NOVA Sp. z o.o. (lider)
ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz,

2. SITA Małopolska Sp. z o.o.
ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków,
Oddział w Nowym Sączu
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Usługa wykonywana jest w oparciu o umowę zawartą w dniu 04.02.2015 r.

 

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) informuję o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Nowego Sącza:
– zmieszanych odpadów komunalnych:
1. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Gorlicach ul. Chopina
2. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Nowym Sączu ul. Tarnowska 120.
– odpadów zielonych:
1. Kompostownia odpadów zielonych zebranych selektywnie i organicznych w Nowym Sączu ul. Wiklinowa.
-pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120.

Dodaj komentarz