Uchwały

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
 2. Ustalenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 3. Wybór metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Określenie częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Określenie wzoru deklaracji.
 7. Postanowienie o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 8. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 9. Zmiana Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
 10. Zmiana Uchwały Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Zmiana Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza UCHWAŁA Nr XI/107/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r.

Wniosek do pobrania: http://www.odpady.nowysacz.pl/wp-chttp://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/akt.pdfontent/uploads/2018/01/u_xxxix_393_17_vii.jpg

Dodaj komentarz